След 4 години "Свободна зона Русе" ЕАД

 

Публикация 23 May, 2022 / Румен НИКОЛАЕВ

Очакваната счетоводна печалба за годината е близо 700 000 лева, смята изп. директор Магдалена Иванова

 

"Свободна зона- Русе" е в преговори с потенциален наемател, който е декларирал намерения за развиване на промишлена дейност на територията на зоната. Новината потвърди изп. директор на дружеството Магдалена Иванова.

 

 Стана ясно, че чуждестранният инвеститор се интересува от производствена площ над 1000 кв. м. и ще търси съдействие за подсигуряване на необходимата работна ръка.

 

 Тази новина е наистина новина, тъй като от 2018 година интерес за производство в зоната не е бил проявяван.

 

През март 2018 г. правителството се разпореди  за промяна на границите на Свободна зона Русе. Така освободените два парцела или обособени терени от специален митнически статут трябваше да привлекат инвеститори, Това да се случи обаче ще трябва те да бъдат трансформирани в складови площи или в производствени площадки, категорична е Иванова.

 

Въпреки започналия военен конфликт в края на февруари между Русия и Украйна и негативните последици от това, въпреки високите цени на енергоносителите и нарастващата инфлация, счетоводната печалба на дружеството е в размер на 168 хил. лв. Това сочи публикуваният на сайта на Агенцията за публичните предприятия и контрол отчет на "Свободна зона" - Русе за първото тримесечие на 2022 г.

 

  На тази база се очертава и годишен счетоводен резултат за текущата година в размер на 672 хил. лв. - значително по-висок от предвидената бизнес програма.

 

  От 19.11.2021 г. нормативната база в дружеството е актуализирана, като са разработени и липсващи правила.

 

  В „Свободна зона - Русе” ЕАД не е била изградена система за финансово управление и контрол, коментира пред Акцент.БГ изп. директор на държавното дружество . Длъжността „финансов контрольор” е била разкрита формално в щатното разписание и се съвместяваше от касиера в отдел „Финансово-счетоводен”, което е в противоречие на изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

 

 В края на януари са разработени и утвърдени вътрешни правила за системите за финансово управление и контрол в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, каквито до момента не са съществували, каза още  .

 

 Въведена е и системата на двойния подпис. В тази връзка всички договори, които се сключват в дружеството да се подписват/съгласуват и от главния счетоводител в съответствие със законовите изисквания. Преди сключване на договори с контрагенти/клиенти се осъществява предварителен контрол за законосъобразност, който се удостоверява с подпис от  адвокат/ юрисконсулт, работещ в дружеството и/или с кантората, с която „Свободна зона-Русе” ЕАД има сключен договор за правно обслужване.

 

 За постигане на целите на „Свободна зона - Русе” ЕАД е извършена оптимизация на структурата на персонала в дружеството и преразпределение на дейностите.

 

Актуализирани са цените и Тарифата на „Свободна зона - Русе” ЕАД, съобразно икономическата обстановка в страната, след като не са променяни от 2017 г.. Новата тарифа е утвърдена на заседание на Съвета на директорите на дружеството, и е одобрена от Съвета на директорите на „НКИЗ” ЕАД през декември 2021 г.

 

Предвид основната дейност на дружеството по отдаване под наем на закрити и открити складови площи  разработени са Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти, собственост на „Свободна зона – Русе” ЕАД, а липсата им до скоро е нарушение на законовите разпоредби.

 

„Свободна зона – Русе” ЕАД чрез участие в програма „Заетост за теб” показа своята социална ангажираност, включвайки се в провежданата държавна политика по осигуряване на заетост на трайно безработни лица. Двама от служителите в дружеството са назначени в рамките на програмата.

 

 Мениджърският екип, който ръководи Зоната в момента, бе назначен през номеври миналата година след конкурс в съгласие със Закона за публичните предприятия от икономическото министерство.

"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg