Доставка на газ пропан-бутан за мотокарите на "Свободна зона - Русе" ЕАД
18.11.2014

Наименование на изпълнителя:  “Булмаркет ДМ“ ООД
Дата на сключване на договора: 16.11.2012 г.
Ред за избор на изпълнител: Възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана
Срок на действие на договора: 2 години или до достигане на 66 000 лв. (без ДДС).
Първоначална стойност на договора: не е обявена
Договорът е прекратен поради изтичане на уговорения срок.


 "СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg