Свободна зона - Русе е обособена част от митическата  територия на България. На територията й действат всички закони на страната, но се предоставят и някои митнически преференции, в съответствие с митническото законодателство. Съхраняваните стоки с необщностен статут в Свободна зона - Русе са освободени от митни сборове.

 

Дейността на Свободна зона - Русе се осъществява основно чрез прилагането на следните нормативни актове:

 

- Указ № 2242 от 1987 г. за свободни зони и правилник за неговото прилагане;
- Правилник за управлението и стопанисването на Свободна безмитна зона - Русе;
- Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 09.10.2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза;
- Делегиран Регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза;
- Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24.11.2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза;
- Делегиран Регламент (ЕС) № 2016/341 на Комисията от 17.12.2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюзаза случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;
- Закон за митниците и Правилник за неговото прилагане;
- Закон за данък върху добавената стойност и Правилник за неговото прилагане;
- Закон за акцизите и данъчните складове и Правилник за неговото прилагане.НОВИНИ


Никола Стефанов пое ръководството на „Свободна зона – Русе” ЕАД
Никола Стефанов е новият изпълнителен директор на „Свободна зона –Русе” ЕАД. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg