17.03.2015 г., 16:40 ч.

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

„Свободна зона - Русе” ЕАД съобщава на всички заинтересовани лицаче срокът за набиране на оферти за избор на изпълнител по настоящата процедурасе удължава до 23.03.2015 г., 16:30 ч.

 

10.03.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ИЗБОР  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ  НА  УСЛУГА

Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки, във връзка с глава II, чл. 5, ал. 3 от Вътрешните правила за планиране и организиране на процедури за обществени поръчки и контрол на изпълнението на договори за обществени поръчки на „Свободна зона - Русе” ЕАД, открива процедура по събирането на писмени оферти за избор на изпълнител на следната услуга: „Извършване на ръчни или с използването на транспалетни колички товаро - разтоварни и претоварни дейности на промишлени стоки и осъществяване на обща работа на територията на „Свободна зона - Русе”.

Срок за подаване на оферти 17.03.2015 г., 16:30 часа

Пълният текст на обявата вижте ТУК

Образци  ТУК

Образец на договор  ТУК

-------------------------------------------------------------

05.11.2014г.

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че на основание чл. 14, ал. 5, т.2 от Закона за обществени поръчки и във връзка с глава II, чл. 5, ал. 3 от Вътрешнитеправила за планиране и организиране на процедури за обществени поръчки и контрол на изпълнението на договори за обществени поръчки на „Свободна зона - Русе” ЕАД,организира процедура по събирането на писмени оферти за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на услуга със следния предмет:Избор на застрахователна компания за сключване на следните видове застрахователни договори:

-  Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-  Застраховка на ел. оборудване, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-  Застраховка - гражданска отговорност към трети лица;

-  Застраховка „Каско” на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България;

-  Застраховка „Гражданска отговорност”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включен сертификат „Зелена карта” за три от автомобилите посочени в т. 1.5;

-  Застраховка „Трудова и битова злополука” на част от служителите на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-  Застраховка на плаващо съоръжение, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

 

Срок за подаване на оферти - 18.11.2014 г., 10:30 часа.

Пълният текст на обявата  ТУК

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.10.2014г.

ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ 

„Свободна зона - Русе” ЕАД, грРусе, бул. “Тутракан” № 71, на основание т. 4.6. от Приложение № 3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн., ДВ, бр.51 от 2003 г., посл. доп. ДВ, бр.49 от 04.06.2013 г.) и т.1.5. от Раздел VІІ от Вътрешните правила на дружеството за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услугисъобщава на всички заинтересовани лицаче обявява повторна покана за набиране на оферти по текуща процедура за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Срок за подаване на оферти  до 16:30 ч. на 20.10.2014 г.

Пълният текст на поканата изтеглете от   ТУК

 

Методика за оценка на офертите изтеглете от   ТУК

 

25.09.2014г.

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

„СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че открива процедура за набиране на оферти с цел избор на изпълнител за предоставяне на следните финансови услуги:

1.  Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

2.  Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

Срокза подаване на офертите – до 10:00 ч. на 10.10.2014г.

Пълният текст на поканата изтеглете от   ТУК

Методика за оценка на офертите изтеглете от   ТУК

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

25.09.2014г.

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че на основание чл.38 ал.1, т.1 от Закона за счетоводство и чл.8 от Закона за независимия финансов одит, открива процедура по събирането на писмени оферти за избор на одитор за „Извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Свободна зона - Русе” ЕАД за 2014 година”.

Пълният текст на обявата вижте ТУК

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.2014г.

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че открива процедура за набиране на оферти с цел избор на изпълнител за предоставяне на следните финансови услуги:

1.  Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

2.  Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

Срок за подаване на офертите – до 11:00 ч. на 14.02.201г.

Пълният текст на поканата изтеглете от   ТУК

 

Методика за оценка на офертите изтеглете от   ТУК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.01.2014г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет Доставка на фабрично нов газов мотокар с товароподемност 2,5 тона, оборудван 

с устройство за странично захващане на стоките.

Публичната покана е публикувана в портала на АОП под номер 9025010 и може да изтеглите от  ТУК

Документация за участие може да изтеглите от   ТУК

Образци към документацията може да изтеглите от   ТУК

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.01.2014г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Извършване на ръчни или с използването на транспалетни колички товаро - разтоварни и претоварни дейности 

и осъществяване на обща работа на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД”.

Публичната покана е публикувана в портала на АОП подномер 9024769 и може да изтеглитеот  ТУК

Документация за участие може да изтеглите от   ТУК

Образци към документацията може да изтеглите от  ТУК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.11.2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че наоснование чл. 14, ал. 5, т.2 от Закона за обществени поръчки и във връзка с глава II, чл. 5, ал. 3от Вътрешнитеправила за планиране и организиране на процедури за обществени поръчки и контрол на изпълнението на договори за обществени поръчки на

„Свободна зона - Русе”ЕАД,организира процедура по събирането на писмени оферти за избор на

ИЗПЪЛНИТЕЛ науслуга със следния предмет:

Избор на застрахователна компания за сключване на следните видове застрахователни договори:

-        Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-        Застраховка на ел. оборудване, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-        Застраховка - гражданска отговорност към трети лица;

-        Застраховка „Каско” на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България;

-        Застраховка „Гражданска отговорност”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включен сертификат „Зелена карта” за два от автомобилите посочени в т. 1.5;

-        Застраховка „Трудова и битова злополука” на част от служителите на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-        Застраховка на плаващо съоръжение , собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

Пълната информация изтеглете от   ТУК

За допълнителна информация може да се свържете с представители на "Свободна зона - Русе" ЕАД всеки делничен ден от 09:00 до 16:30 часа на следните телефони 082/880 814, 880 815.

---------------------------------------------------------------------------------------

01.10.2013 г.

Процедура по събирането на писмени оферти за избор на одитор за "Извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на "Свободна зона - Русе" ЕАД за 2013 година".

Пълната информация  ТУК

------------------------------------------------------------------------------------------

20.09.2013 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Осъществяване на физическа защита - въоръжена денонощна охрана на сградния фонд, движимото и недвижимото имущество, находящо се на територията на "Свободна зона - Русе" ЕАД и събиране на "входна такса", такса "паркинг" и такса "кантар" за срок от 12 (дванадесет) месеца."

Информация за поръчката:   ТУК

Публичната покана е публикувана в портала на АОП под № 9020164 / 20.09.2013 г. и може да изтеглите  ТУК

------------------------------------------------------------------------------------------

06.02.2013 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Извършване на ръчни или с използването на транспалетни количкитоваро - разтоварни и претоварни дейности 
и осъществяване на обща работа на териториятана „Свободна зона - Русе” ЕАД”
.
Публичната покана е публикувана в портала на АОП под номер 9011895;

Публичната покана може да изтеглите от   ТУК

Документация за участие може да изтеглите от   ТУК

Образци към документацията може да изтеглите от   ТУК

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.02.2013 г.

„Свободна зона – Русе” ЕАД, на основание Заповед № 19 от 31.01.2013 г. на Изпълнителния директор на дружеството, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – Депо за светли нефтопродукти, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД за срок от 8 /осем/ години при следните условия:

1.  Описание на обекта – Депо за светли нефтопродукти, изградено в поземлен имот 63427.128.46, с площ 31 264 кв.м, ведно със следните подобекти: „резервоарен парк”, „помпена станция с ККП”, „помпена станция за пожарогасене”, административна сграда, „ЖП наливно – изливно устройство”, „автоналивно устройство”, „резервоар за противопожарна вода”, „междуцехови комуникации”, „площадкови ВиК мрежи”, „кабелни мрежи НН”, „пътища”, „автоматично пожарогасене”, „пречиствателна станция за отпадни води”, „понтонна помпена станция”, разположено на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

2. Начална цена:

2.1. Начална наемна месечна цена за обекта, подробно описан в т.1 – 30 000,00 /тридесет хиляди/ лева без ДДС.

2.2. Начална стойност на добавка в лева без ДДС, която участниците следва да заплащат на наемодателя за всеки кубичен метър експедирано извън депото гориво над 3000 м3 /три хиляди кубични метра/ месечно, измерено при 15°С – 1,00 /един/ лев без ДДС.

3. Стъпка и начин на наддаване:

3.1. Стъпката на наддаване над определената начална цена за наем на обекта е 500,00 /петстотин/ лева без ДДС.

3.2. Стъпката на наддаване над определената добавка в лева без ДДС за всеки кубичен метър  експедирано извън депото гориво над 3000 м3 /три хиляди кубични метра/ месечно, измерено при 15°С – 0,50 /нула цяло и петдесет/ лева.

Участниците в търга следва да предложат в офертите си наемна месечна цена в лева без ДДС за обекта, равна на началната наемна цена, или увеличена с толкова стъпки на наддаване, колкото е преценил участникът, както и добавка в лева без ДДС равна на началната стойност, или увеличена с толкова стъпки на наддаване, колкото е преценил участникът, която предлагат да заплащат на наемодателя за всеки кубичен метър експедирано извън депото гориво над 3000 м3 /три хиляди кубични метра/ месечно, измерено при 15°С.

4. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 19.02.2013 г. в административната сграда на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан № 71 в 10:30 часа.

5. Закупуване и получаване на тръжната документация:

5.1. Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата. Стойността на документацията за участие в процедурата e в размер на 240,00  /двеста и четиридесет/ лева с включен в цената ДДС и е за сметка на участниците.

5.2. Документацията може да се получи всеки делничен ден от 09:00 до 16:00 часа в Деловодството на  „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан №71, ет.3, в срок до 18.02.2013 г., срещу заверен платежен документ за закупена документация при плащане по банков път по следната банкова сметка в лева: „Първа Инвестиционна Банка” АД, IBAN: BG69FINV91501015706545 (BIC: FINVBGSF) или срещу касов бон при плащане в брой. При предаването на документацията се съставя двустранен протокол.

6. Депозит за участие: 50 000,00 /петдесет хиляди/ лева внесен по банковата сметка на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

7. Оглед на обекта: Оглед на обекта, подробно описан в т.1 може да бъде извършван всеки делничен ден от 9:00 до 16:00 часа в срок до18.02.2013 г., при предварително подадена заявка на телефон 082/880-800.

8. Критерий за оценяване – най-висок брой точки, съобразно изготвената методика за оценка, неразделна част от тръжната документация.

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие: Заявленията за участие се приемат до 10:00 часа на 19.02.2013г., в Деловодството на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан №71, ет.3, включително и подадени чрез куриер.

10. Необходимите документи заучастие и специални изисквания към участниците са посочени в тръжната документация.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление по реда на Глава VІІ, Раздел II от ЗОП, с прилагане на чл. 93, т.1 от ЗОП, правно основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП, с предмет “Доставка на електрическа енергия за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД”, за срок от 3 /три/ години:

1/Решение на Възложителя от 19.12.2012 г. - моля изтеглете от тук.

2/Решение публикувано в регистъра на АОП от 19.12.2012 г. - моля изтеглете от тук.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.01.2013 г. - Прекратена на 05.02.2013

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Извършване на ръчни или с използването на транспалетни колички товаро - разтоварни и претоварни дейности и осъществяване  на обща работа на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД” 

Публичната покана е публикувана в портала на АОП под номер 9011506;

Публичната покана може да изтеглите от   ТУК

Документация за участие може да изтеглите от   ТУК

Образци към документацията може да изтеглите от   ТУК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.01.2013 г. - Прекатена със Заповед N 16 / 25.01.2013 

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет  „Извършване на ръчни или с използването на транспалетни колички товаро - разтоварни и претоварни дейности и осъществяване  на обща работа на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД”. 

Публичната покана е публикувана в портала на АОП под номер 9011283;

Публичната покана може да изтеглите от   ТУК

Документация за участие може да изтеглите от   ТУК

Образци към документацията може да изтеглите от   ТУК

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.11.2012 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД”.  Публичната покана е публикувана в портала на АОП под номер 9008158;

Публичната покана може да изтеглите от     ТУК  

Документация за участие може да изтеглите от     ТУК  

Образци към документацията може да изтеглите от     ТУК

------------------------------------------------------------------------------------------------------

До всички заинтересовани лица:

Уведомяваме ви, че е стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка на фабрично нов газов мотокар до 1,5 тона, оборудван с устройство за странично захващане на стоките”.  Публичната покана е публикувана в портала на АОП под номер 9007495

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - натиснете ТУК

Документация за участие може да изтеглите от     ТУК 

Образци към документацията може да изтеглите от     ТУК

------------------------------------------------------------------------------------

До всички заинтересовани лица:

Уведомяваме ви, че е стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка на газ пропан – бутан за мотокарите, собственост на „Свободназона – Русе” ЕАД”.  Публичната покана е публикувана в портала на АОП под номер 9007436:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - натиснете ТУК

Документация за участие може да изтеглите от     ТУК  

Образци към документацията може да изтеглите от     ТУК

---------------------------------------------------------------------------------------------

“Доставка на питейна вода за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД”

1/Решение на Възложителя от 14.09.2012 г. - моля изтеглете от тук.

2/Решение публикувано в регистъра на АОП от 17.09.2012 г. - моля изтеглете от тук.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ - 31.10.2012 г.

Условията за участие изтеглете от ТУК

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - „Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД” - ПРЕКРАТЕНА на 24.10.2012 г. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТУК

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА - ТУК  и ТУК

-----------------------------------------------------------------------------------------

Осъществяване на физическа защита - въоръжена денонощна охрана на сградния фонд, движимото и недвижимото  имуществото, находящо се на територията на  “Свободна зона – Русе” ЕАД и събиране на „входна такса”, такса  „паркинг” и такса „кантар” за срок от 12 (дванадесет) месеца” - 05.10.2012г. - натисни       ТУК

-----------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА"Доставка на фабрично нов газов мотокар до 1,5 тона, оборудван с устройство за странично захващане на стоките”, съгласно техническото задание на ВъзложителяПРЕКРАТЕНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 39, АЛ.1, Т-6 - 16.08.2012 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ - ТУК

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТУК

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА - ТУК

----------------------------------------------------------------------------------------

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:- ПРЕКРАТЕН ПОРАДИ ЛИПСА НА УЧАСТНИЦИ.

       „Свободна зона – Русе” ЕАД,на основание заповед №57от 07.08.2012 г. на Изпълнителния директор на дружеството,обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – Депо за светли нефтопродукти, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД за срок от 10/десет/години при следните условия:

1.    Описание на обекта – Депо за светли нефтопродукти, изградено в поземлен имот 63427.128.46, с площ 31 264 кв.м, ведно със следните подобекти: „резервоарен парк”, „помпена станция с ККП”, „помпена станция за пожарогасене”, административна сграда, „ЖП наливно – изливно устройство”, „автоналивно устройство”, „резервоар за противопожарна вода”, „междуцехови комуникации”, „площадкови ВиК мрежи”, „кабелни мрежи НН”, „пътища”, „автоматично пожарогасене”, „пречиствателна станция за отпадни води”, „понтонна помпена станция”, разположено на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

2.Начална цена:

 

2.1.Начална наемна месечна ценаза обекта, подробно описан в т.1 – 29 900 /двадесет и девет хиляди и деветстотин/ евро без ДДС.            

                                                                                                                                                     

     2.2.Начална стойност на добавка в евро без ДДС, която участниците следва да заплащат на наемодателя за всеки тон експедирано гориво над 10 000 /десет хиляди/ т. месечно – 1 /едно/ евро без ДДС .

       3.Стъпка и начин на наддаване:

      3.1. Стъпката на наддаване над определената начална цена за наем на обекта е 500 /петстотин/ евро.                                                                                                                                    

      3.2.Стъпката на наддаване над определената добавка в евро без ДДС за всеки тон експедирано гориво над 10 000 /десет хиляди/ т. месечно – 0,50 /нула цяло и петдесет/ евро цента.

Участниците в търга следва да предложат в офертите си наемна месечна цена в евробез ДДС за обекта, равна на началната наемна цена, или увеличена с толкова стъпки на наддаване, колкото е преценил участникът, както и добавка в евро без ДДС равна на началната стойност, или увеличена с толкова стъпки на наддаване, колкото е преценил участникът, която предлагат да заплащат на наемодателя за всеки тон експедирано гориво над 10 000 /десет хиляди/ т. месечно.

    4.Дата, място и час на провеждане на търга:Търгът ще се проведе на 11.09.2012 г.  в административната сграда на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан №71 в 10:30 часа.

     5.Закупуване и получаване на тръжната документация:

     5.1.Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата.Стойността на документацията за участие в процедурата e в размер на 240  /двеста и четиридесет/ лева с включен в цената ДДС и е за сметка на участниците.

   5.2. Документацията може да се получи всеки делничен ден от 09:00 до 16:00 часав Деловодството на  „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан №71, ет.3, в срок до 04.09.2012 г., срещу заверен платежен документ за закупена документация при плащане по банков път по следната банкова сметкав лева: "Банка ДСК" ЕАД Финансов Център Русе, IBAN: BG15STSA93000019747177 или срещу касов бон при плащане в брой.При предаването на документацията се съставя двустранен протокол.

      6.Депозит за участие: 50 000.00 /петдесет хиляди/ лева внесен по банковата сметка на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

       7.Оглед на обекта:Оглед на обекта, подробно описан в т.1 може да бъде извършван всеки делничен ден от 9:00 до 16:00 часа в срок до 05.09.2012 г., при предварително подадена заявка на телефон 082/880-800.

    8.Критерий за оценяване – най-висок брой точки, съобразно изготвената методика за оценка, неразделна част от тръжната документация.

    9.Краен срок за приемане на заявленията за участие: Заявленията за участие се приемат до 10:00часа на 10.09.2012г., в Деловодството на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан №71, ет.3,включително и подадени чрез куриер.

    10.Необходимите документи заучастие и специални изисквания към участниците са посочени в тръжната документация.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ИНЖИНЕРИНГ -  25.04.2012 г. - натисни ТУК

-----------------------------------------------------------------------------------------

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – Депо за светли нефтопродукти, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД за срок от 5 /пет/години - 13.02.2012 г. - натисни ТУК

-----------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ за избор на изпълнител на услуга със следния предмет: „Извършване на ръчни или с използването на транспалетни колички товаро - разтоварни и претоварни дейности и осъществяване  на обща работа на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД” - 10.01.2012 г. - натисни ТУК

------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ за избор на застрахователна компания - 05.12.2011 г. - натисни ТУКНОВИНИ


Никола Стефанов пое ръководството на „Свободна зона – Русе” ЕАД
Никола Стефанов е новият изпълнителен директор на „Свободна зона –Русе” ЕАД. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg