21.12.2016 г.

 СВОБОДНА ЗОНАРУСЕ” ЕАД, гр. Русе,съобщава на всички заинтересовани лица, че провежда пазарно проучване за избор на изпълнител със следния предмет:„Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

Краен срокза подаване на офертитедо 16:30 ч. на 04.01.2017г.

Пълният текст на поканата и проекта на договор може да изтеглете от  ТУК

---------------------------------------------------------------------------------------

13.12.2016г.

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че набира писмени оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на Годишния финансов отчет на Свободна зона - Русе” ЕАД за отчетната 2016 година.

Сумата на актива на баланса и приходите (без оборотните данъци) към 31.12.2015 г. е в размер на 10 213 хил. лева.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит (обн. ДВ 95 / 2016 г.).

Молим заинтересованите кандидати да подадат своите оферти в срок до 19.12.2016 г., 16:00 часа, в запечатан непрозрачен плик на адрес гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71, административна сграда, ет.3, „Деловодство”, които да съдържат минимум следната информация:

1.    Обща цена на одита /лева без ДДС/;

2.    Общ брой работни часове за проверка и заверка на одитирания обект;

3.    Общ брой работни часове за текущи консултации на одитирания обект,

4.    Обхвата на услугата;

5.    Срок за изпълнение на услугата;

6.    Начин и условия на плащане;

7.    Срок на валидност на офертата /минимум 90 дни/;

8.    Допълнителна информация - по преценка на офериращия.

Офертите следва да са изготвени на български. Всички разходи по изготвянето и предоставянето им са за сметка на кандидатите.

Събраните оферти ще се предоставят за оценяване и класиране на Одитния комитет на „Национална Компания Индустриални Зони” ЕАД, гр. София и ще се оценяват по следните три показателя:

Показател 1:

Обща цена на одита /лева без ДДС/

Показател 2:

Общ брой работни часове за проверка и заверка на одитирания обект

Показател 3:

Общ брой работни часове за текущи консултации на одитирания обект

 

За допълнителна информация:

тел.: 082/ 880 800, 082/ 880 809
ел.поща:finance@freezone-rousse.bg

--------------------------------------------------------------------------------------

23.11.2016г.

СВОБОДНА ЗОНАРУСЕ” ЕАД, гр. Русесъобщава на всички заинтересовани лица, че провежда пазарно проучване за избор на изпълнител със следния предмет:„Доставка на газ пропанбутан за мотокарите на „Свободна зонаРусе” ЕАД.

Краен срокза подаване на офертитедо 16:30 ч. на 09.12.201г.

Пълният текст на поканата и проекта на договор може да изтеглете от  ТУК

Образци  ТУК

-------------------------------------------------------------------------------------

22.11.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

„Свободна зонаРусе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че на основание чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки, в сила от  15.04.2016 г., обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016 г., организира процедура по събирането на писмени оферти за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на услуга със следния предмет„Избор на застрахователна компания за сключване на следните видове застрахователни договори:

-        Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-        Застраховка на ел. оборудване, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-        Застраховка - гражданска отговорност към трети лица;

-        Застраховка „Каско”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България;

-        Застраховка „Гражданска отговорност”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включен сертификат „Зелена карта” за три от автомобилите, посочени в т. 1.5;

-        Застраховка „Трудова и битова злополука” на част от служителите на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-        Застраховка на плаващо съоръжение, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

 

Повече информация можете да изтеглите ТУК

---------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2016г.

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

СВОБОДНА ЗОНАРУСЕ” ЕАД, гр. Русе,съобщава на всички заинтересовани лица, че открива процедура за набиране на оферти с цел избор на изпълнител за предоставяне на следните финансови услуги:

1.  Услуги по депозиране на свободни парични средствадепозити, разполагаеми средства на дружеството;

2.  Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

Срок за подаване на офертитедо 16:00 ч. на 17.11.2016г.

Пълният текст на поканата изтеглете от   ТУК

Методика за оценка на офертите изтеглете от   ТУКНОВИНИ


Министърът на икономиката на посещение в „Свободна зона – Русе” ЕАД
На 21.03.2017г., в Свободна зона – Русе се проведе среща между изпълнителния директор на „Свободна зона – Русе” ЕАД г-жа Звезделина Минкова и служебния министър на икономиката доц. д-р Теодор Седларски. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg