02.12.2021 г. 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА „СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ:   16.12.2021 г., 17:00 часа

На основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Приложение № 1 „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители”,„Свободна зона – Русе” ЕАД обявява конкурс за избор на застраховател за застраховане имуществотона дружеството. Предвижда се да бъдат сключени следните видове застраховки:

-        Застраховка „Имущество” - ДМА, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, и чужди имущества;

-        Застраховка на електронно оборудване;

-        Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица”;

-        Застраховка „Каско”на автомобилите;

-        Застраховка „Гражданска отговорност”на автомобилите;

-        Застраховка „Трудова и битова злополука” на част от служителите на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

Заинтересованите лица могат да депозират оферти в запечатан непрозрачен плик в деловодството на “Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71, административна сграда, ет.3, в посочения по-горе срок.  

Пълният текст на обявата   ТУК"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg